Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý III/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2021