Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Nam Trung Quý III/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Nam Trung – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2021