Danh mục : 10. Xí nghiệp nước Tiên Hưng

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý I/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty [...]