Danh mục : 7. Xí nghiệp nước Quỳnh Côi

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý IV/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]