Danh mục : 8. Xí nghiệp nước An Bài

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý II năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý I/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]