Danh mục : Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Chính thức)

Click Chuột để xem và tải —> Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm [...]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 Click chuột để xem và tải Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên [...]

Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click chuột để xem và tải —->QĐ gia hạn ĐHĐCĐ 2024 [...]

Báo cáo thường niên năm 2023

BCTHUONGNIEN2023 —> Click chuột để xem và tải  [...]

Báo cáo tài chính năm 2023

Click chuột vào để xem, tải: BCTC2023 (Đã được kiểm toán) [...]

Công văn về việc công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click chuột để xem và tải:     Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (2) [...]

Công văn về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click để xem và tải:  Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (1) [...]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Click để xem, tải —>  TB ngày giao dịch đầu tiên [...]