Danh mục : Thông tin cổ đông

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Click để xem, tải —>  TB ngày giao dịch đầu tiên [...]

Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch

Click để xem, tải về:     TB chấp nhận đăng ký giao dịch [...]

Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch

Click để xem —> Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch: TB chấp nhận [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click Chuột để xem ——-->NQDHDCDTN_2023 [...]

Công văn về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức

Công văn số 44/CTNSTB-TCKT Click chuột để xem: NĐKCC trả cổ tức 2022 Công văn [...]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click để xem Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  ——> TB mời [...]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Click để xem —>  [...]

Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

BCTC 2022 (đã kiểm toán) [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Click Chuột để xem và tải —> NQ_DHDCDTN_2022 [...]