Danh mục : Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

 Click chuột để xem và tải Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên [...]

Công văn về việc công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click chuột để xem và tải:     Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (2) [...]

Công văn về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Click để xem và tải:  Ngày ĐKCC dự ĐHĐCĐ 2024 (1) [...]

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Click để xem, tải —>  TB ngày giao dịch đầu tiên [...]

Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch

Click để xem, tải về:     TB chấp nhận đăng ký giao dịch [...]

Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch

Click để xem —> Thông báo chấp nhận đăng ký giao dịch: TB chấp nhận [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click Chuột để xem ——-->NQDHDCDTN_2023 [...]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click để xem Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  ——> TB mời [...]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Click để xem —>  [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Click Chuột để xem và tải —> NQ_DHDCDTN_2022 [...]