Danh mục : 4. Xí nghiệp nước Kiến Xương

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý IV/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý I/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]