Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2022