Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2022