Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Nhân Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Nhân – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2022