Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý II năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II năm 2023