Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

1. Dây chuyền Công nghệ xủ lý nước tại Xí nghiệp nước Hưng Hà

2. Nội dung quản lý và Quy trình vận hành nhà máy

BC 6 NOI DUNG TRONG QUAN LY VAN HANH_HHa