Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Link xem và download trực tiếp: Tailieu_DHDCD_2022

2. Link Google Drive: Tài Liệu ĐHĐCĐ Năm 2022

3. Link Fshare: Tài Liệu ĐHĐCĐ Năm 2022