Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Vũ Thư Quý III – 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Vũ Thư – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III – 2023