Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng Quý III/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2023