Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiên Hưng quý II/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiên Hưng – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình quý II/2021