Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý IV/2022