Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023