Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Nam Trung Quý II/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Nam Trung – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2022