Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Nam Trung Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Nam Trung – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023