Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý IV/2022