Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Vũ Tây – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023