Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Tây Sơn Quý II/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Trạm cấp nước Tây Sơn – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2023