Author Archives: admin

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Nam Trung Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Nam Trung – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Quỳnh Côi Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Quỳnh Côi – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Nhân Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Nhân – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Vũ Thư Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Vũ Thư – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Tiền Hải Quý I/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Tiền Hải – Công ty [...]

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý I/2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty [...]

Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã kiểm toán)

BCTC 2022 (đã kiểm toán) [...]